Πτυχιακή Εργασία

EL  EN

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σκοπός της είναι να προαγάγει τη γνώση στο αντικείμενο που ερευνά και να ενεργοποιήσει τις ερευνητικές ικανότητες του φοιτητή.

Η Πτυχιακή Εργασία επιβλέπεται και αξιολογείται από δύο διδάσκοντες του Τμήματος/της Σχολής. Σε συνεργασία μαζί τους ο φοιτητής επιλέγει και δηλώνει το θέμα του με σχετική αίτηση στη Γραμματεία. Κατά την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας του οφείλει να ακολουθήσει τον σχετικό Κανονισμό.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης