Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, 2008

EL  EN

Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2008

Επιστημονική Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς, Μ. Γεωργακοπούλου, Κ. Πολυκρέτη, Γ. Φακορέλλης, Θ. Βακούλης

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2012 - Παπαζήσης

 

 

Ο παρών συλλογικός τόµος αποτελεί την έκδοση των Πρακτικών του 5ου Συµποσίου της Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρείας, το οποίο έλαβε χώρα στο Cotsen Hall της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας το διάστηµα 8-10 Οκτωβρίου 2008. Οι εργασίες που περιέχονται στον τόµο ανέρχονται στις 67 και καλύπτουν όλες τις σύγχρονες θεµατικές της αρχαιοµετρικής έρευνας, συγκεκριµένα τις γεωφυσικές διασκοπήσεις, απόλυτες χρονολογήσεις, µελέτες χαρακτηρισµού και προέλευσης τέχνεργων, οργανικά υλικά στην αρχαιολογία και συντήρηση, διεπιστηµονικές προσεγγίσεις σε ενότητες υλικών και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και έναν σηµαντικό αριθµό εργασιών που αναφέρονται σε τεχνολογικές καινοτοµίες και νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης