ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies – CultTech

EL  EN

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Cultural Heritage Materials and Technologies”

Τo ΤΙΑΔΠΑ οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Cultural Heritage Materials and Technologies».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της έρευνας και εφαρμογών των νέων τεχνολογιών για την πολιτισμική κληρονομιά και τα υλικά της. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών και ειδικοτήτων μηχανικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα, είναι εντατικό, ελάχιστης χρονικής διάρκειας ενός πλήρους έτους, χωρίς δυνατότητα μερικής φοίτησης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον εξαμήνου αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προκήρυξη θέσεων 20 μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προθεσμία εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Cultural Heritage Materials and Technologies» και στα τηλέφωνα 27210 65145, 27210 65130.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης