ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητοί/ες φοιτητές,/ιες,Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου
διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων.Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την
*Παρασκευή 10 Μαΐου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα
ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2019*.Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση
μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν
συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά
το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν
υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης