ΠΜΣ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

EL  EN

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (ΦΕΚ 3131/Β΄/29-9-2016)

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β΄/17.7.14).

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

 Νεότερη Ιστορία

 Σύγχρονη Ιστορία

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://nsi-ham.uop.gr και στο τηλέφωνο 27210 65105 .

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης