Προπτυχιακές Σπουδές

EL  EN

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος διακρίνονται σε δύο Κατευθύνσεις:

 • Ιστορίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

 

Τα μέσα διδασκαλίας υποστηρίζονται με νέες τεχνολογίες και περιλαμβάνουν:

 • Διαλέξεις.
 • Εργαστήρια.
 • Πρακτική εξάσκηση σε εικονικό ή πραγματικό περιβάλλον.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος για τα θεματικά αντικείμενα των σπουδών.
 • Διαλέξεις από προσκεκλημένους επαγγελματίες ποικίλων κλάδων, προς εμπλουτισμό της προσφοράς γνώσης και δεξιοτήτων.

Ο συνδυασμός της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με τη Διαχείριση των Πολιτισμικών Αγαθών διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.Οι απόφοιτοι του ΤΙΑΔΠΑ μπορούν:

 • Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα:

        ○ την αρχαιολογική υπηρεσία,
        ○ επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα,
        ○ τουριστικές υπηρεσίες,
        ○ εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
        ○ εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης σύγχρονων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων,
        ○ ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.

 • Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε αντικείμενα, που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
 • Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.