Αξιολόγηση

EL  EN

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2014 το Τμήμα συμμετείχε στην διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διαβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΙΑΔΠΑ από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων.

Διαβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΙΑΔΠΑ από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων.