Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

EL  EN

Η ακαδημαϊκή συμβουλευτική συνιστά μια προοδευτική ακολουθία αλληλεπιδράσεων μεταξύ Ακαδημαϊκών Συμβούλων (ΑΣ) και φοιτητών και φοιτητριών, που εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την παιδαγωγική διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναπτύσσονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα, αφορά και τις μεταπτυχιακές και επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών/τριών μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους.

Επομένως, οι ΑΣ αποσκοπούν να παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες στους φοιτητές/τριες σχετικά με τις προπτυχιακές σπουδές και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ο ρόλος τους είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός αναφορικά με ακαδημαϊκά, κοινωνικά ή προσωπικά ζητήματα. Οι ΑΣ βοηθούν επίσης τις φοιτήτριες/τες να συνειδητοποιήσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους προσφέρονται, υποστηρίζοντάς τους στη διαδικασία να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν εναλλακτικές λύσεις και τις συνέπειες των αποφάσεών τους αναφορικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Υποστηρίζουν τους φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν ή να βρουν την κατάλληλη ακαδημαϊκή κατεύθυνση, παρέχουν ενθάρρυνση και καθοδήγηση, κινητοποιούν κυρίως τους τελειόφοιτους να αναζητήσουν εξειδικευμένες εμπειρίες εκτός των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών, ενώ ενισχύουν τους αναποφάσιστους ή χρονίζοντες φοιτητές στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην αναζήτηση σταδιοδρομίας. 

Κάθε φοιτητής/τρια έχει τον προσωπικό του/της ΑΣ που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ήδη με την εισαγωγή του/της στο Τμήμα. Οι φοιτήτριες/τες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά με τον/την ΑΣ τους και να συζητούν ζητήματα που αφορούν τις σπουδές και την μελλοντική πορεία τους. Αν και ο πρωταρχικός σκοπός των ΑΣ είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές στην ανάπτυξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών σχεδίων που να είναι συμβατά με τους στόχους της επαγγελματικής τους καριέρας και της ζωής τους γενικότερα, η τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια καθώς και τους μελλοντικούς στόχους, ανήκει αποκλειστικά σε κάθε μεμονωμένο/η φοιτητή/τρια.

Πηγή: Επιστολή Αντιπρ. Ακαδ. Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΠαΠελ

Αναπληρωτή Καθηγητή. κ. Α. Τσιάρα, 2018

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του ΤΙΑΔΠΑ ορίζονται ως ακολούθως:

 Έτος Σπουδών     

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Α΄ Έτος

Α-Ι → Θλιβέρη Χ.

Κ-Μ→ Κολλυροπούλου Θ.

Ν-Ω→ Κοτσώρη Ι.

Β΄ Έτος

Α-Κ→ Νικολόπουλος Α.

Λ-Ω→ Πέρρα Φ.

Γ΄ Έτος

Κατεύθυνση Ιστορίας και ΔΠΑ

Α-Λ→ Σαββίδης Α.

Μ-Ω→ Σπηλιοπούλου Ι.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και ΔΠΑ

Α-Λ→ Γιαννούλη Ε.

Μ-Ω→ Ξανθοπούλου Μ.

Δ΄ Έτος και

Επί Πτυχίω

Κατεύθυνση Ιστορίας και ΔΠΑ

Α-Κ→ Σερεμετάκη Ν., Κουρή Μ.

Λ-Ω→ Χρήστου Α.

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και ΔΠΑ

Α-Κ→ Ζαχαριάς Ν.

Λ-Ρ→ Ζυμή Ε.

Σ-Ω→ Μπάνου Α.

Διαχείριση

Α-Ω→ Σερεμετάκη Ν., Κουρή Μ.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης