Προπτυχιακές Σπουδές

EL  EN

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι Πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό.

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος διακρίνονται σε δύο Κατευθύνσεις:

 • Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

 

Τα μέσα διδασκαλίας υποστηρίζονται με νέες τεχνολογίες και περιλαμβάνουν:

 • Διαλέξεις.
 • Εργαστήρια.
 • Πρακτική εξάσκηση σε εικονικό ή πραγματικό περιβάλλον.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος για τα θεματικά αντικείμενα των σπουδών.
 • Διαλέξεις από προσκεκλημένους επαγγελματίες ποικίλων κλάδων, προς εμπλουτισμό της προσφοράς γνώσης και δεξιοτήτων.

Ο συνδυασμός της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με τη Διαχείριση των Πολιτισμικών Αγαθών διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.Οι απόφοιτοι του ΤΙΑΔΠΑ μπορούν:

 

 • Να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα:
 • το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ομόλογα Τμήματα),
 • επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα,
 • την αρχαιολογική υπηρεσία,
 • τουριστικές υπηρεσίες,
 • εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων,
 • εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης σύγχρονων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων,
 • ερευνητικά κέντρα (της ημεδαπής και της αλλοδαπής)
 • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.
 • Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε αντικείμενα, που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης