Αξιολόγηση

EL  EN

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2014 το Τμήμα συμμετείχε στην διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διαβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΙΑΔΠΑ από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων.

Διαβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΙΑΔΠΑ από την Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων.

 

Το 2018-2019 το Τμήμα προχώρησε στην Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών βάσει των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

Το πρόγραμμα έλαβε τον ανώτατο βαθμό πιστοποίησης (fully compliant) τον οποίο διατηρεί για το διάστημα 2018-2023.

Διαβάστε την Έκθεση Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όπως συντάχθηκε από την ανεξάρτητη Επιτροπή Πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης