Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

EL  EN

Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2012

 

 

 

 

 

 

Τον Οκτώβριο 2010, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 2ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας. Ο τόμος περιέχει 26 εργασίες, οι οποίες υποβλήθηκαν για κρίση και έκδοση στα Πρακτικά του Συμποσίου. Οι εργασίες αναφέρονται στο σύνολο των θεματικών της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας και, συγκεκριμένα, στις γεωφυσικές διασκοπήσεις, στις εφαρμογές των ΓΠΣ και υπολογιστικών συστημάτων, στις απόλυτες χρονολογήσεις, στον χαρακτηρισμό και τις αναλύσεις αντικειμένων και υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς, στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης της συντήρησης, ανάδειξης και προστασίας. Με αυτή την σειρά εμφανίζονται και στα περιεχόμενα του τόμου.  

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης