Συμφωνίες Τμήματος

EL  EN

Το ΤΙΑΔΠΑ έχει συνάψει συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και φορείς πρακτικής άσκησης του εξωτερικού στο πλαίσιο της Χάρτας Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιδιώκει συνεχώς νέες συνεργασίες, με στόχο την υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Δείτε τις υπάρχουσες Συμφωνίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εδώ

 

  

   

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης