Συμφωνίες Τμήματος

EL  EN

Το ΤΙΑΔΠΑ έχει συνάψει συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και φορείς πρακτικής άσκησης του εξωτερικού στο πλαίσιο της Χάρτας Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιδιώκει συνεχώς νέες συνεργασίες, με στόχο την υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Δείτε τις υπάρχουσες Συμφωνίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εδώ