ΠΜΣ Διαχείριση & ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών & περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 2088/Β΄/31-7-2014)

 

Το ΤΙΑΔΠΑ οργανώνει και λειτουργεί προσεχώς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης, της έρευνας και των εφαρμογών στο πεδίο της διαχείρισης και ανάδειξης των πολιτισμικών αγαθών και του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Περιβαλλοντολογικών Σπουδών με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποιότητας, που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση της πλούσιας πολιτισμικής (υλικής και άυλης) και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και στη μέσω αυτών αειφόρο ανάπτυξη και προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη