ΙΝΕΒΥΠ

EL  EN

Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού εδρεύει στο Μυστρά Λακωνίας. Ιδρύθηκε το 2007 στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και, ειδικότερα, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:


1.    Να διεξάγει έρευνα σε όλο το φάσμα του Βυζαντινού Πολιτισμού: Αρχαιολογία, Τέχνη, Ιστορία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Δίκαιο, Επιστήμες, και Δημώδη Παράδοση κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη της Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή της Λακωνίας.
2.    Να προωθεί την έρευνα σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3.    Να οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες για τον Βυζαντινό Πολιτισμό.
4.    Να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών των προαναφερθέντων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ομοειδών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης στο Ινστιτούτο μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων.

Για περισσότερα αναφορικά με τη δράση, τα συνέδρια, τις εκδόσεις και το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://inevyp.kalamata.uop.gr/

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης