Επιτροπές Τμήματος

EL  EN

H Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (ΤΙΑΔΠΑ) σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και αποτελεί βασική παράμετρο και προϋπόθεση της διαρκούς παρακολούθησης, επικαιροποίησης και βελτίωσής του. Οι βασικοί άξονες της ΠΔΠ διαρθρώνονται και παρακολουθούνται μέσω τεσσάρων Επιτροπών που λειτουργούν εντός του Τμήματος και διασυνδέονται με την ΟΜΕΑ, τον Φοιτητικό Σύλλογο και την ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος. Οι Επιτροπές αυτές στελεχώνονται από το διδακτικό προσωπικό με εκπροσώπηση των φοιτητών και είναι οι ακόλουθες:

1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.
 • Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.
 • Προτείνει συμπληρώσεις, επικαιροποιήσεις ή αναμορφώσεις  του Προγράμματος Σπουδών με σχετική εισήγηση που κατατίθεται ετησίως στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Λαμβάνει υπόψη εάν το Πρόγραμμα συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.
 • Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.
 • Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.
 • Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

2. Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού

 • Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος.
 • Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων προβολής και δημοσιότητας.
 • Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος.
 • Αποτυπώνει και αποτιμά με οικονομικά στοιχεία τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο για την διάθεση των πόρων του, όσο και για την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και από άλλες πηγές.
 • Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

3. Επιτροπή ERASMUS+ και Διεθνών Σχέσεων

 • Παρακολουθεί τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων.
 • Είναι υπεύθυνη για:

                -  τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

                -  την υποβοήθηση των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών στη σύνταξη των Learning Agreements

                -  την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων)

                -  τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

                -  την επιλογή των φοιτητών για μετακίνηση βάσει των κριτηρίων του Ιδρύματος

 • Παρακολουθεί και αποτιμά την πορεία των Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.
 • Εισηγείται επί των προτάσεων σύναψης νέων Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.
 • Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει.
 • Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

4. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Φροντίζει για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς που θα προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές και οι οποίοι θα συνάδουν με την Κατεύθυνση των σπουδών τους (Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών / Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ.
 • Το φθινόπωρο κάθε έτους αποτιμά την πορεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του περασμένου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων του επόμενου κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.
 • Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης