Συνήγορος του Φοιτητή

EL  EN

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4957/2022

Σε εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν. 4957/2022, τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος ορίσθηκε με την μ' αριθμό 237/12/30.05.2023 απόφαση της Συγκλήτου.

Κατόπιν τούτου, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του "Συνηγόρου του Φοιτητή" και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://synigoros.uop.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη

του Συνηγόρου του Φοιτητή

27.06.2023

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης